Turchia, il maxi ingorgo nella zona colpita dal sisma – askanews.it