Pecoraro Scanio: “Premio a Panettone in pizzeria Sophia Loren” – askanews.it